o projekcie

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie uczniom PCE - ZSP, kształcącym się w zawodzie technik budownictwa, odbycia zagranicznej praktyki zawodowej, dzięki której sprawdzą swoje dotychczasowe kwalifikacje i skonfrontują je z wymaganiami europejskimi. Zdobędą wiedzę dotyczącą materiałów budowlanych, nowoczesnego sprzętu i technologii stosowanych w budownictwie holenderskim, nabędą nowe umiejętności zawodowe, określą swoje słabe i mocne strony na rynku pracy, przeanalizują treści, w których muszą się jeszcze dokształcić po to, aby zwiększyć swoje szanse na regionalnym rynku pracy, ponadto krajowym i europejskim. Dzięki zapoznaniu się z zasadami panującymi w branży budowlanej, beneficjenci zdadzą sobie sprawę ze słuszności zakładania własnych firm budowlanych, dzięki którym sami zyskają zatrudnienie, a także stworzą miejsca pracy dla innych pracowników. Praktyka zagraniczna przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności szkolenia zawodowego, promowania przedsiębiorczości i przygotowania przyszłych absolwentów do zrozumienia znaczenia i ważności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych formach dokształcania się.

Praktyka zawodowa w Holandii pozwoli beneficjentom poznać nowoczesną organizację pracy, nowoczesne technologie stosowane w budownictwie oraz materiały i sprzęt. Osiągnięte europejskie doświadczenia będą przydatne przy zakładaniu własnych firm, a także podczas poszukiwania pracy. Dzięki możliwości posługiwania się j. angielskim beneficjenci przełamią barierę językową i nabiorą pewności siebie w komunikowaniu się w sytuacjach codziennych w j. angielskim. Poszerzenie komunikacyjnej funkcji języka angielskiego zawodowego będzie bardzo ważnym atutem dla absolwenta szkoły zawodowej, rozpoczynającego własną karierę zawodową.

Każdy uczestnik stażu otrzyma dokument - certyfikat z odbytej praktyki zawodowej - potwierdzający jego zdobyte kwalifikacje zawodowe, określające konkretne umiejętności beneficjenta nabyte w czasie praktyki. Na podstawie takich certyfikatów dyrektor PCE – ZSP w Lęborku wyda zaświadczenie zaliczające praktykę zawodową zgodnie z programem nauczania w klasie III Technikum Budownictwa. Kolejnym dokumentem będzie Europass, który stanowi przejrzyste potwierdzenie nabytych kwalifikacji. Jednocześnie może być bardzo przydatny przy rozmowach kwalifikacyjnych w Polsce i Europie lub przy zakładaniu własnej firmy.

Copyright by Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku